• PANINI
  • Alle bestellingen telefonisch doorgeven voor 11.00h.
  • 014/31 84 90

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACY VERKLARING - COPYRIGHT

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van PANINI. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

PANINI hecht belang aan uw privacy.

Ondernemingsnummer: 0860 012 886 RPR: Turnhout

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot PANINI, Lakenmakersstraat 8, 2400 Mol, infopanini.mol@gmail.com.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren PANINI of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van PANINI de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe : De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter) De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan PANINI te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van PANINI of derden, verbindt u zich ertoe PANINI of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van PANINI of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

PANINI verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een (bestel)formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker PANINI toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van PANINI met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post of e-mail. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst op het telefoonnummer 00 32 53 82 72 31. Uw elektronische contactgegevens kunnen door DELI worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Echter is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer DELI elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om tot uw gegevens toegang te krijgen en ze te wijzigen. Richt uw schriftelijke aanvraag aan PANINI, Lakenmakersstraat 8, 2400 Mol of via e-mail aan infopanini.mol@gmail.com.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie PANINI kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PANINI website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internet browsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. Informatie op de website De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. PANINI staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. PANINI is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. PANINI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of verwijst daar op een andere manier naar. PANINI heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacybeleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door PANINI houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat PANINI hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de PANINI site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website van PANINI is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PANINI. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 

TABEL VOEDINGSRICHTLIJN (GDA)

 

ALLERGENENLIJST